Általános szerződési feltételek

 

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

www.mykeemuhelye.hu oldalon gépjárműalkatrészek értékesítését végezzük. Ezen kívül kínálatunkban kenőanyagok, karbantartási folyadékok, akkumulátorok és autófelszerelés található.

Megrendelés: 

A szerződés magyar nyelven köttetik. 

A Fogyasztó  elérhetőségeinken keresztül ajánlatot kérhet tőlünk. Ehhez csak  a gépjármű típusára, évjáratára, alváz és motorszámára vagy az alkatrész gyári számára(OE szám) van szükség.

Az ajánlat alapján az esetleges megrendelést a fentiek alapján elektronikus úton, maximum 24 órán belül igazoljuk vissza. A hétvégén és ünnepnapokon beérkezett elektronikus megrendelések feldolgozása az azt követő első munkanapon történik. 

Az általunk elküldött árajánlat a kiküldéstől számított 14 napig érványes. Ez alól kivétel ha az ajánlatban más időpont kerül megjelölésre.

A megrendelések feldolgozásakor minden esetben, telefonon vagy elektronikus levélen keresztül, egyeztetés történik a Fogyasztóval. 

A Fogyasztó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben,  vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Fogyasztót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte). 

A második e-mailben melyet munkatársunk küld ki, tájékoztatjuk a megrendelés állapotáról, az aktuális készletről vagy a várható beszállítás idejéről. Amennyiben a rendelt termék nincs készleten értesítjük annak várható beérkezéséről. Amennyiben a termék készleten van, értesítjük megérkezéséről a csomag várható feladásáról. 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Adatbeviteli hibák javítása: 

Amennyiben rendelését feladta de valamely adatot nem jól adott meg a Fogyasztó, kérjük az info@mykeemuhelye.hu elektronikus levélcímen jelezze a szerződéskötéstől számított 24 órán belül. 

Panaszkezelés:

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 30/754-2318 telefonszámon, az info@mykeemuhelye.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu/

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Illetékes Békéltető testület: 

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Tel: 92/550-513

Fax: 92/550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

Jótállás: 

Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a Fogyasztó fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzettséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást. Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül. 

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján az általunk forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap garanciát vállalunk. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük a számlán.

A vásárló garanciális igényét a vásárolt termékhez mellékelt garanciajeggyel vagy/és az eredeti számla példányával érvényesítheti. Elveszett garanciajegyet nem tudunk pótolni. Minden termék mellé a gyártó/nagykereskedő által biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk. A garanciajegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után.
A garancia csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.
A garancia érvényét veszti helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. szakszerűtlen kezelés, bármilyen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás, természetes elhasználódás esetén.
A garancia időtartama a vásárlás napjával kezdődik.A termék javítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. A vásárló köteles az észlelt hibát felénk a legrövidebb időn belül jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembe helyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új termékre való díjmentes javítását,cseréjét. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza. 

Szavatosság: 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet az irányadó. Szavatossági igény (Ptk 305-311.&) a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 1 éven belül, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered. Az első 6 hónapban a mi feladatunk a kifogás intézése. 6 hónapon túl, ha nem értünk egyet a vásárló kifogásával (a meghibásodás a a vevő valamely hibájából eredt), a rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést kell lehetőség szerint 15 napon belül biztosítani. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet állítunk ki, mely tartalmazza a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét. A nem tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. 

Elállás joga: 

A 45/2014. Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről alapján a fogyasztónak (vállalatok, cégek nem fogyasztónak számítanak), a termék átvételének napjától 14 napig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát.

Kivételek ez alól:

- olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ;

- a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében(pl. gyári alkatrész);

Az elállás joga indoklás nélkül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
A vásárló köteles - amennyiben elállt a vásárlástól - 14 napon belül a kereskedőhöz visszajuttatni a terméket.
Az eladó köteles a fogyasztó által kifizetett összeget az áru visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles hozzánk eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján). A nyilatkozat innen letölthető a 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó postai levelét ajánlott küldeményként adja fel, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

A Fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja és nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módot választja, az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Az 29. § alapján az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A fogyasztó az eladónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az eladó azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 9. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben a termék meghibásodott, és a fogyasztó a vásárlástól számított 3 munkanapon belül bejelenti és nem lehet javítani, lehetőség szerint cserélni kell, ha nem lehetséges, akkor a vételárat vissza kell fizetni.

A fizetés lehetséges formái:

- készpénzben, átvételkor a futárnak

- Foxpost automatánál történő átvétel esetén kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges

Az áruházban feltüntetett árak, érvényes nettó fogyasztói árak, melyeket alanyi adómentesség miatt ÁFA nem terhel.

A megrendelt termékekről papír alapú számla kerül kiállításra, mely a termékekkel együtt a csomagban kerül elhelyezésre.

Jövedéki termékek(kenőanyagok) esetén csak végfelhasználóknak(magánszemélyek, szervizek) értékesítünk, ebben az esetben az elkészített számla a kenőanyagok származásának igazolására nem alkalmas.( 2003. évi CXXVII. törvény 103. § (1) bekezdésének 2014. január 1-jével történő módosítása)

Szállítás:

A szállítás feltételeiről, díjairól a Szállítási feltételek oldalon tájékozódhat.

A készleten lévő termékek a visszaigazolást követő munkanapon postázásra kerülnek. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendelő az ajánlati kötelezettsége alól mentesül.

Ha a termék nincs készleten, akkor a megrendelővel felvesszük a kapcsolatot a beszerzési idő egyeztetése miatt, valamint amennyiben lehetséges helyettesítő terméket ajánlunk.

Az jellemző kiszállítási idő készleten lévő termékek esetén 1-3 munkanap.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

Egyéb információk: 

·        Az esetleges hibák, félreértések okozta kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával az online közzétett üzletszabályzatot elfogadottnak tekintjük.
Amennyiben bármi más kérdése lenne, kérjük keressen minket elérhetőségeinken! 

·        Alanyi adómentesként AAM(AlanyiAdóMentes) áfakulccsal számlázunk, azaz 0Ft értékű ÁFA-val állítjuk ki a számlát, így a honlapon látható árak a bruttó árak, amelyek megegyeznek a nettó árakkal. Minden esetben pontosan annyit fizetsz, amennyit látsz.

Miért jó ez?

Magánszemélyként.
Mivel az ÁFA 0%, így 27%-al olcsóbban kapod meg a termékeket.

Alanyi adómentes jogi személy, vagy alanyi mentes cég esetén:
Mivel jogosult vagy ÁFA visszaigénylésre, így 27%-al olcsóbban kapod meg a termékeket, ahhoz képest, mintha nettó+ÁFA árat fizetne.

ÁFA körbe tartozó jogi személy, vagy ÁFA körbe tartozó cég esetén:
Nem kell vesződnöd az ÁFA visszaigénylésével, ugyanakkor nem kerül többe a termék, mintha csak a nettó+ÁFA árból visszaigényelnéd az ÁFA-t.

 

Az áruház üzemeltetője:

SabjánMiklós E. V.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 1/A II.em. 1.
Adószám: 69244265-1-40
Nyilvántartási szám: 52905092

A vállalkozás székhelyén üzlethelyiség nem található.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Email: info@mykeemuhelye.hu
Telefon: +3630/754-2318 (hétköznapokon 10-18 óráig)

Általános szerződési feltételek letöltése